Облигационно Право

 • предоставяне на устни консултации и писмени юридически консултации, изготвяне на писмени становища, представителство и участие в преговори, при сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на моторни-превозни средства и други движими вещи и на недвижими имоти, договори за наем, дарение, замяна, заем, договори за поръчка и/или за изработка;
 • юридически консултации и изготвяне на документи във връзка със сключване на спогодби и споразумения;
 • изготвяне на нотариални покани, пълномощни, декларации и едностранни сделки;
 • съдействие и представителство при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения.

Семейно и Наследствено Право

 • изготвяне на брачни договори;
 • юридически консултации и процесуално представителство при прекратяване на брак чрез развод по взаимно съгласие или по общия исков ред;
 • процесуално представителство по вещноправни искове за делба на собствени вещи след развод;
 • процесуално представителство по искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • процесуално представителство по искове за лично имущество, придобито по време на брака;
 • процесуално представителство по искове за родителски права и режим на лични отношения между родители и деца;
 • процесуално представителство по искове за установяване или оспорване на произход от дете;
 • процесуално представителство по искове за оспорване на бащинство или припознаване;
 • процесуално представителство по искове за установяване на произход от бащата;
 • процесуално представителство в производства за заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • процесуално представителство по искове за първоначално определяне на издръжка и / или нейното изменение;
 • юридически консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство във връзка с реализиране на защита по Закона за защитаот домашното насилие;
 • юридически консултации във връзка с уреждане на наследствени отношения и определяне на наследствен дял, приемане и отказ от наследство;
 • процесуално представителство и защита по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение;
 • процесуално представителство и защита при доброволна или съдебна делба на наследствено имущество;
 • юридически консултации относно изготвяне на завещания.

Данъчно и Осигурително Право

 • юридически консултации и представителство в отношения с данъчната администрация, Национален осигурителен институт, пенсионни служби и други;
 • юридически консултации и представителство при извършване на ревизии, проверки, насрещни проверки и други специални производства, предвидени в съответните нормативни документи;
 • юридически консултации и представителство при обжалване на наказателни постановления, индивидуални административни актове, ревизионни актове и решения на органи на данъчната, осигурителната и пенсионната администрация;
 • процесуално представително при съдебно обжалване на актове на данъчната администрация, Национален осигурителен институт, пенсионните служби и други.

Административно Право

 • оказване на правна помощ на търговци и търговски дружества при попълване и подаване на заявления, декларации и други документи по образец пред съответните органи на държавната и местната администрация;
 • процесуално представителство в административни производства пред сезираните административни органи;
 • процесуално представителство и защита при административно и/или съдебно обжалване на издадени административни актове и наказателни постановления.

Трудово Право

 • юридически консултации относно сключване на трудови договори от работници и/или служители;
 • правна помощ и защита интересите на работници и служители по повод изменения и/или прекратяване на трудови правоотношения с работодатели;
 • правна помощ и защита на работници и служители при провеждане на дисциплинарни производства и незаконно уволнение от работодатели;
 • процесуално представителство на работници и служители по дела срещу незаконосъобразни действия на работодатели (уволнение, неизпълнение на трудови задължения на работодатели и други).

Вещно Право

 • цялостно правно обслужване на физическите лица във връзка с придобиване / отчуждаване на недвижими имоти, учредяване / придобиване на вещни права и сервитути върху тях, включително (но не само) юридически консултации, проучване и анализ на правото на собственост върху недвижимите имоти и/или съответните вещни права;
 • участие в преговори и съдействие при снабдяването с документи относно правото на собственост на придобиваните / продаваните недвижими имоти и/или съответните вещни права;
 • оказване на правна защита и съдействие при извършването на делби на недвижими имоти – доброволни и/или съдебни;
 • юридически консултации и съдействие при извършване на обстоятелствени проверки за документиране придобиването на недвижими имоти на основание давностно владение.

Банково Право

 • цялостно правно обслужване на физически лица в отношенията им с банки и небанкови финансови институции;
 • правна защита и съдействие при:
 • сключването на договори за кредит и други съпътстващи сделки с банки и небанкови финансови институции;
 • учредяване на законни и/или договорни ипотеки и други обезпечения в полза на банки и небанкови финансови институции;
 • участие в преговори с банки и небанкови финансови институции за рефинансиране и/или погасяване на кредитни задължения.

Защита на Потребителите

Защита правата на потребителите от нелоялни търговци пред КЗП