Търговско Право

 • юридически консултации и изготвяне на документи при:

– регистрация на еднолични търговци и търговски дружества (СД, ООД, ЕООД, КД, КДА, АД, ЕАД);

– учредяване на консорциуми;

– продажба на търговско предприятие, дружествени дялове и акции;

– процедури при сливане, вливане, отделяне и разделяне на търговски предприятия;

– апортиране на имущество (движими вещи, недвижими имоти, вземания и др.);

– процедури по ликвидация и прекратяване на търговци;

– производства по несъстоятелност от търговци и от кредитори, включително и процесуално представителство в съдебно производство;

 • процесуално представителство пред Търговски регистър при Агенция по вписванията в процедури по регистрация на търговски дружества, промяна в обстоятелства, преобразуване, апорти, обявяване на годишни финансови отчети и други, предвидени в закона;
 • посредничество и представителство при сключването на търговски сделки.

Облигационно Право

 • оказване на правна помощ на юридически лица и търговци по сключени от тях договорни правоотношения;
 • предоставяне на устни и писмени юридически консултации, изготвяне на писмени становища, представителство и участие в преговори при сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори;
 • изготвяне на предварителни и окончателни договори за:

– покупко-продажба на движими вещи и недвижими имоти;

– отдаване под наем;

– дарение;

– замяна;

– заем;

– поръчка и изработка;

 • юридически консултации и изготвяне на документи във връзка със сключване на спогодби и споразумения;
 • изготвяне на нотариални покани, пълномощни, декларации и едностранни сделки;
 • съдействие и представителство при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения.

Данъчно и Осигурително Право

 • юридически консултации и представителство в отношения с данъчната администрация, Национален осигурителен институт, пенсионни служби и други;
 • юридически консултации и представителство при извършване на ревизии, насрещни проверки и други специални производства, предвидени в съответните нормативни документи;
 • юридически консултации и представителство при обжалване на наказателни постановления, индивидуални административни актове, ревизионни актове и решения на органи на данъчната, осигурителната и пенсионната администрация;
 • процесуално представително при съдебно обжалване на актове на данъчната администрация, на Национален осигурителен институт, на пенсионните служби и други;
 • оказване на правна помощ на търговци и търговски дружества при определяне на данъчна им политика.

Административно Право

 • оказване на правна помощ на търговци и търговски дружества при попълване и подаване на заявления, декларации и други документи по образец пред органи на държавната и местната администрация;
 • процесуално представителство в административни производства пред сезираните административни органи;
 • процесуално представителство и защита при административно и/или съдебно обжалване на издадени административни актове и наказателни постановления.

Банково Право

 • цялостно правно обслужване на корпоративни клиенти – юридически лица в отношенията им с банки и небанкови финансови институции;
 • правна защита и съдействие при:
 • сключването на договори за кредит и други съпътстващи сделки с банки и небанкови финансови институции;
 • учредяване на законни и/или договорни ипотеки и други обезпечения в полза на банки и небанкови финансови институции;
 • участие в преговори с банки и небанкови финансови институции за рефинансиране и/или погасяване на кредитни задължения.

Трудово Право

Юридически консултации и оказване на цялостна правна помощ на клиенти – юридически лица, учреждения и институции във връзка с:

 • изготвяне на документи, свързани с назначаването на работници и служители на трудов договор;
 • изменения и прекратяване на трудовите правоотношения с работници и служители;
 • провеждане на дисциплинарни производства;
 • представителство (вкл. и процесуално) при уреждане на спорове между работодателя и назначени от него работници/служители.

Вещно право

 • цялостно правно обслужване на корпоративни клиенти – юридически лица във връзка с придобиване / отчуждаване на недвижими имоти, учредяване / придобиване на вещни права и сервитути върху тях, включително (но не само) юридически консултации, проучване и анализ на правото на собственост върху недвижимите имоти и/или съответните вещни права;
 • участие в преговори и съдействие при снабдяването с документи относно правото на собственост върху придобиваните / прехвърляните недвижими имоти и/или съответните вещни права;
 • оказване на правна защита и съдействие при извършване на делби на недвижими имоти – доброволни и/или съдебни;
 • юридически консултации и съдействие при извършване на обстоятелствени проверки за документиране придобиването на недвижими имоти на основание давностно владение.

Защита на Конкуренцията

 • Представителство и защита пред КЗК.

Защита на Потребителите

Представителство и защита пред КЗП.

Обществени Поръчки

Изготвяне на документи за участие в обществени поръчки и представителство.

Процедури по Закона за горите и подзаконовите му нормативни актове

Изготвяне на документи за участие в обществени поръчки и представителство.